Các yếu tố quyết định tới sự sáng tạo trong doanh nghiệp

Sáng tạo trong doanh nghiệp được quyết định bởi 3 yếu tố cơ bản: Năng lực, Thái độ và Quy trình. Để nâng cao năng lực sáng tạo, cần trang bị cho mỗi cá nhân phương pháp, công cụ tư duy sáng tạo và quy tắc thực hành tốt nhất.

Quy trình sáng tạo cần được đầu tư, xây dựng và chia sẻ để định hướng, tìm kiếm, chọn lọc và tập trung giải quyết các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. Thái độ đối với sáng tạo cần được nuôi dưỡng bởi môi trường sáng tạo, cả trên phương diện vật chất và tinh thần. Khi làm được 3 thứ đó thì doanh nghiệp mới định hình được cái gọi là văn hoá sáng tạo. Một doanh nghiệp muốn định vị và phát triển trong nền kinh tế sáng tạo thì không thể không xây dựng văn hoá sáng tạo. (Trích khoá học BizMind & Innovation BizCulture, KNV Group)