Xây dựng đề xuất tư vấn

Căn cứ vào kết quả khảo sát, KNV sẽ đề xuất và mô tả chi tiết phương pháp tiếp cận tư vấn và cách thức phối hợp triển khai giữa KNV và khách hàng sao cho hiệu quả và thuận tiện nhất cho khách hàng.