Triển khai hợp đồng

KNV sẽ tư vấn cho khách hàng thành lập nhóm hỗ trợ, thống nhất quy trình, cơ chế phối hợp giữa các bên để đảm bảo quá trình tư vấn được đi vào thực tế và lắng nghe được đầy đủ, chính xác, kịp thời những phản hồi từ doanh nghiệp.