Nghiên cứu và khảo sát

KNV áp dụng phương pháp “Khám bệnh doanh nghiệp” để xác định đúng vấn đề, nội dung cần tư vấn, mức độ tiếp nhận các ‎ý kiến tư vấn cũng như đặc thù ngành nghề, mô hình tổ chức doanh nghiệp để đưa ra đề xuất giải pháp phù hợp.