Nghiệm thu và bàn giao

KNV sẽ chuyển giao các kết quả tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình áp dụng vào thực tế. Tiếp tục theo dõi, điều chỉnh nếu cần thiết, bàn giao và nghiệm thu thanh l‎ý hợp đồng. Sau khi thanh lý hợp đồng, KNV sẽ hỗ trợ miễn phí cho khách hàng trong vòng  3 tháng để giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng kết quả tư vấn vào thực tế.