Đàm phán ký kết hợp đồng

Căn cứ vào nội dung, phạm vi công việc đã được 2 bên thống nhất. KNV và khách hàng sẽ thống nhất ngân sách cho từng chương trình tư vấn, ký kết hợp đồng kinh tế.