Lập kế hoạch, biên chế, tổ chức xắp xếp công việc, hướng dẫn giao việc, kèm cặp, tạo động lực cho nhân viên, giám sát thu nhận phản hồi.
20/05/2013
Tại khóa học, các học viên đã được chia sẻ kỹ năng tư duy và giải quyết các vấn đề và bộ kỹ năng dành cho nhà quản l‎í chuyên nghiệp, hiệu quả.
20/05/2013
“Dạy cho con người một chuyên ngành thì chưa đủ. Bởi bằng cách đó, anh ta tuy có thể trở thành một cái máy khả dụng nhưng không thể trở thành một con...
20/05/2013
Đây là mô hình kết hợp sự bốn (04) nhóm kỹ năng tư duy cơ bản: Phê phán, Hệ thống, Sáng tạo, Chiến lược và kỹ năng “giải quyết vấn đề” ứng dụng trong...
20/05/2013